Zvolte jazyk

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1.Správce osobních údajů

Stanislav Řábek, Mánesova 627, Štětí 411 08 dále jen Správce.

Správce tímto informuje klienty (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem. Správce zpracovává údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.

2. Účely zpracování

Zpracování je nezbytné pro správnou funkci www stránek a zobrazení reklamy.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu v rozsahu nutném pro nutnou funkci www stránek a reklamy nan ní zobrazené. a poskytnutí právní pomoci. Zpracováváme zejména obecné údaje (IP adresa, email).

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou.

Údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně, rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Správce subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů, dále může dojít k předání osobních údajů v souladu se zákonem, ve stanovených případech.

3. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému zpracování, včetně profilování.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Správce nebo smluvní zpracovatel správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Správci požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování.

Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Správce vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na příslušný dozorový úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Správce prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zde může subjekt údajů rovněž uplatnit svá výše uvedená práva.

RABEK.cz - genealogie, tvorba webů - logo